UBCI Unió de Botiguers Congrés Indians

UBCI Unió de Botiguers Congrés Indians

Fase 0 avançada: guia pràctica de mesures per a locals comercials i establiments de restauració

19 de maig de 2020

A partir d'aquest dilluns 18 de maig, els comerços i locals de servei de menys de 400 metres quadrats de Barcelona poden obrir sense necessitat d'habilitar cap sistema de cita prèvia. És una de les novetats que comporta l'entrada de la ciutat a la nova fase 0 avançada, que també contempla la reobertura de comerços de més de 400 metres quadrats de superfície útil de venda i exposició sempre que limiti l'espai a menys de 400 metres quadrats. En tots els casos, el nou estadi de la desescalada implica la limitació de l'aforament dels locals comercials a un 30 % de la seva capacitat.

L’entrada en vigor de la fase 0 avançada, inclou diverses accions i mesures dirigides al teixit comercial de proximitat, que modifiquen algunes de les accions decretades el passat 4 de maig, durant la fase 0. Amb l’objectiu de seguir caminant cap al retorn a la nova normalitat, el govern espanyol ha acceptat la proposta presentada conjuntament per l’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que demanava poder avançar la ciutat a una fase intermèdia entre la 0 i la 1. Tal com publica el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), Barcelona és dins la fase 0 avançada des d’aquest 18 de maig. Aquest fet implica una sèrie de mesures pensades per seguir aplicant en botigues i locals de la ciutat. Podeu consultar un resum de les mesures en format visual, aquí.

Quins comerços poden obrir durant la fase 0 avançada?

Els criteris són similars als que ja s’aplicaven durant la fase 0, però amb nous matisos. En primer lloc, a partir del 18 de maig, poden seguir obrint al públic tots els establiments i locals comercials de menys de 400 metres quadrats de superfície que van haver d’abaixar la persiana el passat 14 de març, arran de la publicació del Reial Decret 463/2020, que declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària de la covid-19. Aquesta mesura no ha variat respecte de la fase 0.

Com a novetat, també poden obrir els establiments i locals comercials que tinguin més de 400 metres quadrats de superfície, si limiten l’espai de venda al públic i d’exposició a menys de 400 metres quadrats i si tenen un accés directe i independent des de la via pública. De la mateixa manera, poden seguir amb la persiana aixecada aquells establiments considerats de primera necessitat i que ja tenien la persiana aixecada durant la fase dura del confinament.

La fase 0 avançada també permet l’obertura dels concessionaris d’automoció, les estacions d’inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria o vivers de plantes sempre que apliquin un sistema de cita prèvia, independentment de quina sigui la seva superfície útil d’exposició i venda. A més, les administracions de loteria també poden reprendre l’activitatexcepte les que es trobin dins d’un centre comercial.

Ara bé, igual que passava en la fase 0, encara no poden aixecar la persiana els comerços i serveis que formin part d’un centre comercial, a excepció d’aquells que comptin amb accés directe i independent des de l’exterior.

Quins requisits s’han de complir per obrir durant la fase 0 avançada?

Els comerços de Barcelona que reobrin al públic han de complir un seguit de mesures, detallades al BOE pel govern espanyol. Una de les principals novetats és que ja no és necessari que el comerç atengui la ciutadania amb un sistema de cites prèvies. Tot i així, cal reduir un 30% l’aforament del local per garantir en tot moment una distància mínima de dos metres entre els clients. Si això no fos possible, cal regular l’entrada a l’establiment per tal que només hi hagi un client dins l’establiment. En el cas que l’establiment tingui dues plantes o més, l’aforament del 30% s’ha de tenir en compte planta per planta.

Durant la fase 0 avançada, se segueix permetent que els establiments oberts puguin posar en marxa sistemes de recollida de productes al mateix local. Tanmateix, cal que la botiga garanteixi les entregues d’una forma esglaonada per evitar aglomeracions a l’interior del local o als accessos. Igual que passava durant la fase 0, tampoc es permet crear ni utilitzar cap tipus de zona d’espera a l’interior de l’establiment.

Les botigues també han de complir amb un horari d’atenció preferent per a persones majors de 65 anys, que s’ha de fer coincidir amb les franges horàries que té aquest col·lectiu per fer passejos i activitat física: de 10 a 12 del matí i de 7 a 8 de la tarda.

A més, cal tenir en compte que, si es duen a terme accions comercials o de promoció, s’han de prendre mesures per evitar les aglomeracions.

Concretament, què diu la fase 0 avançada sobre la regulació dels aforaments?

Com ja hem explicat, l’entrada a la fase 0 avançada comporta la necessitat de reduir un 30% l’aforament dels locals comercials i de serveis per garantir en tot moment una distància mínima de dos metres entre els clients. Si això no fos possible, cal regular l’entrada a l’establiment per tal que només hi hagi un client per establiment. En el cas que l’establiment tingui dues plantes o més, l’aforament del 30% s’ha de tenir en compte planta per planta.

En aquesta fase, és obligatori indicar l’aforament màxim del local i d’assegurar-ne el compliment en tot moment. També és obligatori establir sistemes de recompte i control de l’aforament, de forma que no se superi en cap moment, incloent-hi als propis treballadors. A més, pel que fa a la circulació de persones dins el local i la distribució d’espais, es modificaran amb l’objectiu de garantir les distàncies de seguretat interpersonal exigides en cada moment pel Ministeri de Sanitat.

En el cas d’aquells establiments comercials que disposin d’aparcament propi per a empleats i clients, si l’accés a les instal·lacions no es pot regular de manera automàtica i sense contacte, cal aplicar un control manual i continuat per part del personal de seguretat.

Quines mesures d’higiene han d’aplicar els comerços?

El comerç de proximitat té l’obligació d’aplicar diverses mesures de caràcter higiènic per garantir la seguretat sanitària de la clientela i del seu personal. En primer lloc, cal que realitzin tasques de neteja i desinfecció global de les instal·lacions almenys 2 cops al dia.

A més, la botiga ha de prestar una atenció especial a les superfícies de contacte més freqüents per assegurar-ne constantment la seva desinfecció. En són exemples els poms de les portes, els mostradors, els mobles del local, els passamans, les màquines dispensadores, el terra, els telèfons, els penjadors, els carros o les cistelles, les aixetes i altres elements similars.

Una de les neteges s’ha de realitzar obligatòriament en finalitzar l’horari d’obertura al públic. Per dur a terme les diverses desinfeccions, s’utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu amb quantitats 1:50 o qualsevol dels desinfectants comercialitzats i autoritzats pel ministeri de sanitat que tinguin un efecte viricida. Després de cada desinfecció, el material que s’hagi fet servir s’han d’eliminar de forma segura i, posteriorment, rentar-se les mans.

Per tal de facilitar les tasques de neteja, el BOE especifica que es podrà fer una pausa al llarg de la jornada —preferiblement al migdia— per dedicar-se a les tasques de manteniment, neteja i reposició. El nou horari haurà d’estar especificat en un lloc visible.

Si l’establiment comercial té més d’una persona treballadora atenent al públic, les mesures de neteja també s’hauran d’aplicar a les zones privades de personal com els vestidors, les taquilles, els serveis, les cuines i les àrees de descans. A més, els uniformes i la roba de la feina s’han de rentar entre 60 i 90 graus i s’han de ventilar correctament els locals.

Pel que fa a l‘ús dels serveis, tan sols poden ser utilitzats pel personal i no per la clientela. En cas que sigui una situació extraordinària, cal que el servei es desinfecti després del seu ús. Les papereres han de tenir un suport d’activació per pedal i han de ser netejades freqüentment: almenys, un cop al dia.

A més, pel que fa als establiments comercials que tinguin ascensors o muntacàrregues, se n’ha de limitar l’ús al mínim imprescindible, establint una ocupació màxima d’una persona (excepte si es pot garantir separació de 2 metres; o per aquelles persones que precisin assistència).

Quines mesures de prevenció de risc han d’aplicar els comerços per protegir el seu personal?

En primer lloc, el BOE recorda que, tal com ja passava durant la fase 0, no poden incorporar-se als seus llocs de treball aquells treballadors que estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnosticada la covid-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles. Aquells que no hagin tingut símptomes però que estiguin en quarantena per haver tingut contacte amb una persona amb indicis o diagnòstic de covid-19 tampoc poden reincorporar-se.

El titular del negoci s’ha d’assegurar que tot el personal compti amb equips de protecció individual adequats a les seves tasques i proporcionar-los gels hidroalcohòlics o aigua i sabó. Si no es pot garantir la distància de dos metres durant la jornada, cal facilitar-los obligatòriament mascaretes i informació sobre el correcte ús dels equips de protecció.

El fitxatge mitjançant empremta digital s’ha de substituir per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades. En cas que no sigui possible, cal desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús.

La disposició dels llocs de treball i l’organització dels torns s’ha d’adaptar per garantir sempre la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre treballadors. La responsabilitat recau sobre el titular de l’activitat econòmica o la persona a qui es deleguin aquestes funcions. La distància de seguretat també s’haurà de complir als vestidors, als armariets i als serveis del personal.

Quines mesures de protecció ha d’adoptar el comerç per protegir els clients?

Han de vetllar per tal que els clients només estiguin a l’establiment el temps imprescindible per comprar o rebre el servei. També cal assenyalar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques a terra o cartells, per exemple.

Els establiments han de posar a disposició de la clientela dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat del govern espanyol. S’han de col·locar als accessos del local. A més, als establiments que tinguin zones d’autoservei, ha de ser el treballador del comerç qui manipuli els productes. De la mateixa manera, no es poden posar a disposició dels clients productes de prova.

Pel que fa al comerç dedicat a la venda de peces de roba o similars, l’establiment ha d’implementar mesures per tal que la peça sigui higienitzada abans de ser facilitada als clients. Els emprovadors s’hauran d’utilitzar només per una persona i caldrà que siguin desinfectats  i netejats després de cada ús.

En el cas de l’hostaleria i la restauració, quins efectes té la fase 0 avançada?

L’entrada de Barcelona a la fase 0 avançada no comporta cap canvi per a la restauració. Així, segueixen vigents les condicions que ja s’aplicaven durant la fase 0. Poden obrir tan sols per oferir serveis d’entrega a domicili o de recollida de comandes, agafant l’encàrrec prèviament per telèfon, en línia o des d’un vehicle. Per a la recollida, cal establir una franja horària per evitar aglomeracions al voltant de l’establiment. Cal recordar que només poden obrir durant l’horari de recollida de comandes i que està prohibit permetre el consum a l’interior dels establiments.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

ACA DEL BLAU AL GROC
SHANBAYA VIAJES
PURO IMPACTO
THE BUTCHER SOCIETY
QUIN-LOR
A.M. MATERIAL ELECTRIC
GRANJA LA LLUNA
Carregant...
x
X